I. Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod adresem www.drogeriaznatury.pl jest Anna Dratwińska ul. 11 Listopada 70a, 62-065, Grodzisk Wielkopolski NIP: 7881387361

2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje

 1. Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.drogeriaznatury.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, składać zamówienia na produkty i towary, zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter).
 2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Anna Dratwińska ul. 11 Listopada 70a, 62-065, Grodzisk Wielkopolski NIP: 7881387361
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

III. Cele przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, itp.;
 2. rejestracji i założenia konta w Serwisie;
 3. udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizyczne;
 4. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu;
 5. marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną;
 6. wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą;
 7. wysłania opinii o usługach i produktach administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, za zgodą osoby, które dane dotyczą;
 8. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.

2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

IV. Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

 1. wypełnienie formularza zapisu na newsletter;
 2. wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie online;
 3. rejestracja konta w Serwisie;
 4. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy;
 5. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

V. Zakres przetwarzanych danych

1. 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

 1. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą;
 2. dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail;
 3. złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru;
 4. rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login;
 5. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP;
 6. przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, etc.

VI. Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj:

 1. przez okres trwania zawartej umowy;
 2. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
 3. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną;
 4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

VII. Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:

 1. hostingu strony www;
 2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.;
 3. prowadzenia obsługi księgowej i biurowej;
 4. brokera usług kurierskich;
 5. dropshippingu i obsługi zamówień.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.

3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania;
 2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas;
 3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały;/li>
 6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

IX. Postanowienia końcowe

1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.

2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.

COOKIES:

1. Pliki cookies („ciasteczka”) to niewielkie pliki, najczęściej tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. dysk twardy komputera). Zawierają różne informacje, które ułatwiają przeglądanie stron internetowych zgodnie z preferencjami użytkownika i korzystanie z funkcjonalności Sklepu.

2. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
 2. zapamiętywania towarów dodanych do koszyka;
 3. dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;
 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
 5. marketingu i reklamy – pliki cookies umożliwiają przedstawienie spersonalizowanych reklam, dostosowanych do zainteresowań użytkownika, za pośrednictwem serwisów zewnętrznych (Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense).

4. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies, usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki cookie lub całkowicie je wyłączyć (https://jakwylaczyccookie.pl).

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach.