REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Stosowane definicje

1. Sklep – sklep internetowy Drogeriaznatury dostępny pod adresem www.drogeriaznatury.pl za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.

2. Sprzedawca – właściciel Sklepu internetowego, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Anna Dratwińska ul. 11 Listopada 70a, 62-065, Grodzisk Wielkopolski NIP: 7881387361

3. Regulamin Sklepu internetowego – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

4. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.

5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument, jak i Konsument.

9. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

10. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

11. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego oraz akceptacja jego treści.

12. Towar – wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie, takie jak kosmetyki i akcesoria kosmetyczne.

13. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów, dostępne w trakcie składania Zamówienia.

14. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Produktu.

15. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta. Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

16. Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer, dystrybutor Towaru lub Sprzedawca.

17. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.

16. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

II. Postanowienia ogólne

1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

2. Sprzedawca jest jest płatnikiem VAT.

3. Sprzedawca wystawia faktury VAT.

4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Usługi wolne od wad.

5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.

III. Formy płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

 1. Przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 18 1090 1434 0000 0001 3129 6631, Bank Pekao S.A. w terminie 4 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
 2. Płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, z terminem płatności do 7 kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Kupujący otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
 3. Płatność za pobraniem – opcja płatności dostępna w przypadku zamówienia Towaru, polegająca na uiszczeniu przez Kupującego płatności przy odbiorze Towaru.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

 1. dodania Towaru do koszyka;
 2. wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko;
 3. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży;
 4. wskazania danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać;
 5. wybór formy płatności;
 6. akceptacja regulaminu Sklepu;
 7. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.

4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

V. Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów

1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.

2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

3. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.ń.

4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.

5. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy. Rodzaje dostawy i ich koszty znajdują się w Cenniku dostaw.

6. Kiedy Klient dokonuje zakupów Towarów na kwotę powyżej 150 zł, przysługuje mu darmowa dostawa najtańszym dostępnym sposobem dostawy. Koszt dostawy pokrywa wówczas Sprzedawca.ń.

7. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W razie chęci zamówienia Towarów poza granice Polski należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem adresu e-mail. Koszty wysyłki za granicę są ustalane indywidualnie i pokrywane w całości przez Kupującego. Kupującemu zamawiającemu Towar poza granice Polski nie przysługuje darmowa dostawa, kiedy kwota Zamówienia przekracza 199 zł.ń.

8. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. Jeśli jest to możliwe, Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia przez Kupującego w posiadanie Towaru.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem w formie jednoznacznego oświadczenia, złożonego telefonicznie, wysłanego pocztą lub na adres email.

4. Kupujący może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę, lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Kupujący może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:

 1. dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta;
 2. nazwę lub symbol zwracanego Towaru;
 3. datę otrzymania Towaru przez Konsumenta;
 4. numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku wysyłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy tradycyjną drogą (poczta lub kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

8. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów użytkowania w oryginalnym opakowaniu.

9. Wyjątki od odstąpienia od umowy:

 1. Prawo odstąpienia od nie może być wykonane w odniesieniu do towarów, które zostały rozpakowane i użyte po dostawie, i które nie mogą mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia.
 2. Kupujący jest informowany o braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.

10. Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący. Kupujący nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.

VII. Zwrot środków i odesłanie Towaru

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwraca wszystkie otrzymane środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia Towarów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów od Kupującego lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania ich, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt dostawy Towaru liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.

3. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy:

 1. Sprzedawca dostarczył Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia (150 zł) lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę.
 2. Kupujący zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki, tylko od całości zamówienia.

4. Kupujący powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy: Perfect Leszek Dratwiński ul. 11 Listopada 70a, 62-065, Grodzisk Wielkopolski .

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki pobraniowej z Towarem, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami wysyłki, odesłania i ewentualnie magazynowania Towaru (dalej jako: „Koszty“) na poniższych zasadach:

 1. Sprzedawca wyśle Kupującemu na adres mailowy wiadomość z zapytaniem, czy Kupujący wyraża wolę powtórnego dostarczenia Towaru.
 2. Jeżeli Kupujący wyrazi wolę powtórnego dostarczenia Towaru – zostanie przez Sprzedawcę obciążony ponownymi Kosztami dostawy.
 3. Jeżeli Kupujący zrezygnuje z powtórnego dostarczenia Towaru – Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Kupującego Kosztami, a także podjęcia działań mających na celu odstąpienie od umowy sprzedaży oraz do dochodzenia naprawienia szkody, w tym zwrotu Kosztów.
 4. Jeżeli Kupujący w terminie 7 dni dni od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy nie udzieli odpowiedzi na wiadomość Sprzedawcy, Sprzedawca będzie uprawniony do wszczęcia procedury złożenia przedmiotu do depozytu sądowego i/lub do podjęcia działań mających na celu odstąpienie od umowy sprzedaży, a także do dochodzenia naprawienia szkody, w tym zwrotu Kosztów.

VIII. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi

1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.

2. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny – w proporcji, w jakiej wartość rzeczy wadliwej pozostaje w stosunku do wartości rzeczy pozbawionej wad;
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy – skutkujące obowiązkiem zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń; uprawnienie to przysługuje jedynie w sytuacji, w której wada rzeczy jest istotna, czyli uniemożliwiająca korzystanie z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i właściwościami;
 3. złożyć oświadczenie o żądaniu naprawy – w sytuacji kiedy rzecz można naprawić;
 4. złożyć oświadczenie o żądaniu wymiany rzeczy na wolną od wad – jeżeli Sprzedawca posiada jeszcze taką samą rzecz wolną od wad;
 5. Kupujący może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

3. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy;
 2. nazwę zakupionego Produktu;
 3. opis reklamacji;
 4. datę ujawnienia się wady Produktu;
 5. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.).

5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny.

6. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Zasady, cele i zakres przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności.

X. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta

1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie. Założenie Konta jest darmowe i dobrowolne.

2. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.

3. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail, oraz tworzy własne hasło.

4. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.

5. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.

6. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

XI. Newsletter

1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

2. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.

3. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.

4. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.

5. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

XII. Autorskie prawa majątkowe

1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

XIII. Platforma ODR

1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

2. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

3. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.

4. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

XIV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu internetowego zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.

3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.

4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

5. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

6. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.